پروژه احداث برج باغ 37000 متری تاوریژ تبریز

 

مشخصات پروژه

محل پروژه: شهرستان تبریز

کاربری ساختمان: مسکونی

زیربنای کل ساختمان: 36856 مترمربع

تعداد طبقات: 32 طبقه مشتمل بر (6 طبقه پارکینگ، 1 طبقه همکف، 25 طبقه روی همکف)

نوع سازه: اسکلت فلزی اتصالات پیچ و مهره و مهاربندی با استفاده از دیوارهای برشی در ارتفاع سازه

نوع سقف: عرضه فولادی با دال بتنی

 

 

شرح خدمات

ساخت مدل جامع اطلاعاتی (BIM) دیسیپلین سازه

ساخت مدل جامع اطللاعاتی (BIM) دیسیپلین معماری

ساخت مدل جامع اطللاعاتی (BIM) دیسیپلین مکانیکال

ساخت مدل جامع اطللاعاتی (BIM) دیسیپلین الکتریکال

تحلیل مدل جامع اطلاعاتی (BIM) پروژه و شناسایی تداخلات دیسیپلین های مختلف (Clash Detection)
متره و برآورد پروژه بر اساس مدل جامع اطلاعاتی (BIM)
ساخت مدل های واقعیت مجازی (VR) پروژه
ساخت مدل های واقعیت افزوده (AR) پروژه

 

کارفرما
 

 

 

   
    مدل اطلاعاتی (BIM)، واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR) دیسیپلین سازه پروژه برج باغ 37000 متری تاوریژ
  مدل اطلاعاتی (BIM)، واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR) دیسیپلین تاسیسات مکانیکی پروژه برج باغ 37000 متری تاوریژ