BIM مهمترین اقدام معاونت نظام فنی اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران است

معاون فنی اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت:اجرایی شدن فرایند BIM مهمترین اقدام معاونت نظام فنی اجرایی سازمان مدیریت تهران است

    

      پرویر قوامی نژاد در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در مورد عملکرد این معاونت در سال جاری گفت: مهمترین اقدام این معاونت اجرای مراحل ایجاد و توسعه مدل سازی اطلاعات ساخت BIM بوده است.

     مدل سازی اطلاعات ساخت سه ویژگی مهم دارد که اول افزایش کیفیت اجرا، دوم کاهش زمان و سوم کاهش هزینه در ساخت است. برای این مهم این معاونت پیاده سازی فرایند BIM در پروژه های عمرانی و تدوین دستورالعامل اجرایی پیاده سازی BIM را در دستور کار خود قرارداده است که در حال اجرا است.

     معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اجرای این طرح را در ۲۵ جلسه و 850 نفر ساعت کار تخصصی عنوان کرد.